pagina

17

Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht

De gemeenteraad Maastricht besloot maart 2021 tot de invoering van Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht. ZES zet in op minder en schonere kilometers en de invoering van een zero-emissiezone per 1 januari 2025. Bestelbussen en vrachtauto’s die op benzine, diesel of lpg rijden en hybride voertuigen mogen dan niet meer zomaar de binnenstad in- en uitrijden. Ook in 2022 heeft Zuid-Limburg Bereikbaar de gemeente ondersteund met de aanpak van ZES.

Zo is er een procesmanager ZES aangesteld om de integraliteit, samenhang en resultaten van de totale aanpak te borgen. Het programma kent vier lijnen:

 • Communicatie

 • Flankerend pakket logistieke aanpak

 • Participatie met binnenstadpartners

 • Implementatie zero-emissiezone

Opwegnaar ZES

Onderstaand de activiteiten van Zuid-Limburg Bereikbaar voor ZES. De voorbereidingen voor de invoering van de zone, bebording, markeringsplan, handhaving en toezicht en ontheffingenbesluit zijn in handen van de gemeente.

Communicatie

 • Specifiek voor Maastricht: www.zesmaastricht.nl
 • Nieuwsbrief Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar. Abonnees zijn o.a.: binnenstadondernemers, belangenorganisaties, wijk- en buurtplatforms en individuele bewoners.

 • Algemeen voor logistieke ondernemers in Limburg: logistiekbereikbaar.nl

 • Nieuwsbrief Logistiek Bereikbaar.

 • Landelijk www.opwegnaarZES.nl

 • Inzet social media met name LinkedIn, Via Maastricht (bijlage van dagblad De Limburger), partnernieuws in De Limburger online.

Flankerend pakket logistieke aanpak

 • het uitbouwen en activeren van het stadslogistiek ondernemersnetwerk Zuid-Limburg

 • het versnellen van de komst van emissievrije bestel- en vrachtauto’s in deze regio

 • het activeren van het netwerk om laadinfrastructuur voor logistiek te realiseren

 • de bundeling van logistieke stromen via stadsdistributie-hubs en logistieke platformen

 • het stimuleren van koplopers via incentives

 • bevorderen van deelmobiliteit van centrumondernemers met eigen vervoer

AronNijsFotogr ZLB LogistCafe12mei22HR 020

Resultaten

 • In 12 bijeenkomsten met 552 deelnemers zijn logistiek ondernemers geïnformeerd over de komst van de zero emissiezone en hen een handelingsperspectief aangereikt.

 • Daarnaast zijn er nog eens 432 1-op-1 gesprekken gevoerd met ondernemers.

AronnijsFotogr ZLB LogistiekBCTN EtruckWanssum 003

Elektrificatie

 • 7 EV Laadinfra scans ter bevordering van ingebruikname emissievrije bestelauto’s.
 • 10 EV-scans light scans ter bevordering van ingebruikname emissievrije bestelauto’s.
 • Action heeft een subsidieaanvraag voor twee elektrische trucks ingediend bij Interreg en Janssen Group bij DKTI transport voor een zero emissie mobiele graafmachine. Bidfood heeft een elektrische vrachtwagen aangeschaft, Houben en UTS Bernardt een elektrische bestelbus.
 • Voor Stadsbeheer van de gemeente Maastricht is een voorstel uitgewerkt om invulling te geven aan de laadbehoefte voor hun wagenpark.
 • Er zijn in Maastricht twee initiatieven voor realisatie van (snel)laadinfrastructuur voor bestelauto’s en vrachtauto’s begeleid. Het lukt echter niet om een geschikte locatie te vinden waar een initiatief kan landen.

Stadslogistieke hubs

 • Maastricht heeft drie stadsdistributiehubs: City Hub, Stadslogistiek Zuid-Limburg door UTS vanuit Elsloo opgestart en Goederenhubs Maastricht. Met deze drie white label hubs lijkt het deel non-food goed afgedekt. Met Frites uit Zuyd wordt samengewerkt aan een hub specifiek gericht op geconditioneerde goederen mede gericht op de horeca in Maastricht.

 • Rond logistieke ruimte is samen met CityDoxx gezocht naar locaties waarop zij zouden kunnen ontwikkelen. Van hieruit kunnen (e-commerce) bedrijven bezorging efficiënt en schoon laten plaatsvinden. Dichtbij de stad zorgt voor minder transitiekilometers en een hogere beladingsgraad.

AronnijsFotogr ZLB Vleugelsfietskoer.juli21 010
AronnijsFotogr ZLB Logistiek PreZero 009

Efficiënt beleveren

 • Met diverse (bouw)-partners is gesproken over de inzet van nachtleveringen door een logistieke dienstverlener en leveringen overdag door fietskoeriers. Als gevolg hiervan wordt, om de bestellingen en afhandeling efficiënt te houden, ook samengewerkt met het platform Wuunder. Unica Geleen is het eerste bedrijf dat hier een pilot voor doet, o.a. in Maastricht.
 • Diverse partijen waaronder Universiteit Maastricht zijn ondersteund om te starten met de bundeling van vervoersstromen.
 • Met PreZero en Renewi is gestart aan gebundelde afvalinzameling op straatniveau.

AronNijsFotogr ZLB ZES OostwegelHR 014

Participatie Binnenstad

De Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar werkt intensief samen met organisaties zoals KHN, Centrum Management, Sahot, Ondernemend Wyck, VOC, Vrijthof Ondernemers, Les Tables om horeca- en retailondernemers, evenementenorganisaties en marktkooplieden te informeren over ZES.

Samen met belangenorganisaties initieert en ondersteunt de Stadsaanpak nieuwe ZES-projecten en sluit nieuwe partners en ambassadeurs aan ‘Op weg naar ZES Maastricht’.

Belangrijkste aandachtspunten

In 2022 ging de meeste aandacht uit naar:

 • het informeren over ZES en de bijbehorende zone

 • het in kaart brengen en aanhaken van relevante (strategische) stakeholders en koplopers

 • het ophalen van problemen waar de binnenstadondernemers in de praktijk tegenaan lopen

In de samenwerking met de binnenstadondernemers werd ook gewerkt aan het stimuleren van:

 • (logistieke) platformen
 • elektrificatie wagenpark
 • stadslogistieke hubs
 • efficiënter bestelgedrag

 Bijeenkomsten Participatie Binnenstad

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met ruim 25 horeca- en retailondernemers, belangenorganisaties en/of ondernemersverenigingen over de genoemde aandachtspunten. Vooral het gebruik maken van logistieke platformen is voor veel ondernemers nog een stap te ver omdat het een ingrijpende verandering in de bedrijfsvoering met zich meebrengt. Op vlak van elektrificatie, hubs en bestelgedrag is het voor ondernemers eenvoudiger kleine stappen te zetten.

Opwegnaar ZES