pagina

19

PMB135 Wandelaar LR
Van Verantwoord op Weg naar Team Heuvelland
Zuid-Limburg Bereikbaar ondersteunt de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals bij het ontwikkelen van een aanpak voor het reguleren van periodieke verkeersdrukte en -overlast.

Het Heuvelland nodigt inwoners en bezoekers uit om te wandelen, te sporten, vakantie te vieren, te wonen en te werken. We waarderen het landschap en we willen ervan blijven genieten. We zijn trots op ons bijzonder stukje buitenland in eigen land. En toch … soms ‘vliegen’ we uit de bocht en is het op sommige dagen en sommige plekken best druk en gaan verschillende groepen gebruikers elkaar irriteren. Daarom gingen de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals in 2020 van start met Verantwoord op Weg. In 2022 is de naam veranderd in Team Heuvelland.

PMB135 WTK logo 01 nieuws

Want …. het Heuvelland is van ons allemaal. Voor een dag of voor een weekend… En als je echt geluk hebt, breng je hier je hele leven door. Het is de mooiste streek van Nederland om doorheen te lopen, fietsen of rijden. Hoe je dat doet, bepaal je helemaal zelf. Zodra je de weg op gaat, word je onderdeel van het landschap en lid van Team Heuvelland. We delen de weg én verplaatsen ons in elkaar. Zo genieten we samen, blijven we in beweging en houden we het veilig en schoon.

Doel

Doel van Team Heuvelland is het ontwikkelen van een breed gedragen maatregelen pakket dat bijdraagt

 • aan het stimuleren van verkeersleefbaarheid voor inwoners en bezoekers;
 • het reguleren van periodieke verkeersdrukte en -overlast;
 • en het beschermen van het landschap.

Sturing

De samenwerkende colleges en gemeenteraden van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals en gemeenteraden staan aan het roer van de projectgroep Team Heuvelland (gestart als Verantwoord op Weg). Ze werken met een gezamenlijke stuurgroep. De projectgroep voert politieke besluiten uit, bereidt deze voor en informeert colleges en gemeenteraden over de voortgang.

PMB135 WEB Scooterbedrijven2
PMB135 Motor LR
PMB135 WTK Volta

Politiek-bestuurlijke en maatschappelijke dilemma’s

Wat precies de juiste maatregelen zijn, is politiek-bestuurlijk en maatschappelijk een gevoelig thema. Kiezen we ervoor om sommige verkeersgebruikers uit te sluiten en bepaalde wegen af te sluiten? Willen we vooral inzetten op handhaving wetende dat de capaciteit van de politie beperkt is? Kiezen we voor spreiding van bezoekersstromen en het stimuleren van het gewenste gedrag? De discussie tussen voor- en tegenstanders van zogenaamde ‘harde’ en ‘zachte’ maatregelen laait regelmatig op ook in de drie gemeenteraden die via een gezamenlijk stuurgroep aan het roer staan. In oktober 2stapt de gemeente Vaals uit het samenwerkingsverband.

De colleges van Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem zijn op dat moment nog steeds van mening dat samenwerking van gemeenten en met verschillende belanghebbenden nodig is om de goede balans van uitvoeringsmaatregelen te vinden.

 • Samenwerking biedt efficiëntie bij de inzet van ambtenaren.
 • Samenwerking zorgt ervoor dat het eenvoudiger is om belanghebbenden zoals inwoners, politie, Visit Zuid-Limburg, Limburg Cycling, MOZL te kunnen laten aanhaken.
 • Samenwerking voorkomt dat negatieve gevolgen van maatregelen landen in de buurgemeente, omdat er geen afstemming heeft plaatsgevonden.

Samenwerking vraagt wel om een hervorming van de structuur en cultuur. De afspraak wordt gemaakt om de gemeenteraden van Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem een volgend raadsvoorstel aan te bieden in  februari 2023.

Collage afsluitingen

Uitstapje naar 2023

Dit online jaarverslag over 2022 is gepubliceerd in mei 2023. Dan is bekend dat op 17 februari 2023 ook Gulpen-Wittem uit het samenwerkingsverband stapt. Dat betekent dat na gemeente Vaals ook Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten op zoek gaan naar een eigen koerswijziging voor de aanpak van toeristische verkeersoverlast te kunnen vaststellen. Beide gemeenteraden vinden samenwerking met omliggende gemeenten belangrijk en willen voor advies rondom mobiliteitsvraagstukken blijven samenwerken met Zuid-Limburg Bereikbaar.

Ondersteuning door Zuid-Limburg Bereikbaar

Zuid-Limburg Bereikbaar heeft  de gemeenten in 2022 met  vier deelopdrachten ondersteund: kwartiermakerschap voor een doorontwikkeling en actualisatie van de Uitvoeringsagenda, regioregie, verkennen van de inzet van een ruimtemonitor en communicatie. In de tweede helft van 2022 zijn in deeltijd een projectmanager en een deeltijd omgevingsmanager van start gegaan.

In 2022 heeft Zuid-Limburg Bereikbaar aanvullend kwantitatief onderzoek gedaan om beter in kaart te brengen op welke plekken grotere stromen van recreanten samenkomen (auto’s, maar óók wandelaars, fietsers en motoren). Het doelgericht monitoren van verkeersstromen is noodzakelijk om te komen tot regioregie. De inzet van een ruimtemonitor kan hierbij behulpzaam zijn.

PMB135 WTK Afbeeldingen

Regioregie...

is een gebiedsgerichte samenwerking tussen wegbeheerders, vervoerders en hulpdiensten bij bijvoorbeeld topdruktedagen, evenementen en wegwerkzaamheden. Een Regio-regieteam voert o.a. hinderanalyses uit voor topdruktedagen, signaleert knelpuntlocaties, werkt beheersmaatregelen uit en zorgt voor de juiste informatie richting bezoekers.

Een online ruimtemonitor ...

laat zien op welke locaties het op een bepaald moment druk is. Het instrument is óók een hulpmiddel voor Regioregie om gericht maatregelen in te zetten om bezoekers te informeren, te attenderen en (soms) te sturen.                             

In 2021 ondersteunde Zuid-Limburg Bereikbaar de drie gemeenten met een participatietraject, het opzetten van een uitvoeringsprogramma en het organiseren van een centrale communicatie-aanpak.

Communicatie: van informeren tot stimuleren van het gewenste gedrag

Zuid-Limburg Bereikbaar ondersteunde de projectgroep op structurele basis bij het uitdragen van de boodschap van Team Heuvelland door in samenwerking en in verbinding met diverse partners te zorgen voor berichtgeving over actualiteiten en evenementen in het Heuvelland. Daarnaast is  gewerkt aan (gedrags)campagnes met diverse organisaties waaronder scooterverhuurders (Ik scooter vriendelijk), de LLTB (Goed Gezien) en LimburgCycling en MOZL (#samenopweg).

2212 SAMENOPWEG2 MTB wandelaar
Bord langs weg Goed Gezien

Via de maandelijkse nieuwsbrief zijn geïnteresseerden geïnformeerd over de uitgevoerde activiteiten.

Voor communicatie is samengewerkt met een groot aantal organisaties, zoals Visit Zuid-Limburg, fiets- en scooterverhuurbedrijven, politie, provincie Limburg, LLTB regio Zuid-Limburg, Limburg Cycling, MOZL en Arriva.

Communicatiemiddelen

 • Website www.teamheuvelland.nl
 • Algemene nieuwsbrief (incl. uitnodigingen voor bijeenkomsten) : 10 x in 2022
  • Aantal abonnees: 900
 • Regelmatig publicaties in alg. nieuwsbrief Zuid-Limburg Bereikbaar en de VIA’s edities van Maastricht en Heerlen. De VIA is een bijlage van dagblad De Limburger.
 • Inzet van FB Zuid-Limburg Bereikbaar en gemeentelijke kanalen van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals.
GEZINNEN G2HP0804290692
Een subtitel toevoegaen (1)
900

Abonnees

Externe publicaties

 • In de nieuwsbrief van Zuid-Limburg Bereikbaar.
 • de VIA’s edities van Maastricht en Heerlen (bijlage van dagblad De Limburger).
10

verzonden nieuwsbrieven

 Mijlpalen 

2022

 • Politieke besluiten:
 • zomer 2021: gemeenteraad Eijsden-Margraten stemt in met het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de periode 2023-2024.
 • 2 maart 2022: raadsinformatiebrieven over voortgang Team heuvelland naar gemeente Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Vaals. Raden nemen kennis van geactualiseerde Uitvoeringsagenda.
 • 16 juni 2022: raadsinformatiebrieven verstuurd over de actualiteiten rondom de Uitvoeringsagenda van Team Heuvelland aan de gemeenteraden van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals.
 • 30 juni 2022: gemeenteraad Gulpen-Wittem stemt in met het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de periode 2023-2024.
 • 12 juli 2022: raad van de gemeente Vaals kiest voor tijdelijke afsluiting van bepaalde wegen tussen 1 augustus en 1 oktober.
 • 11 oktober 2022: college Gemeente Vaals maakt bekend uit Team Heuvelland te stappen. Stuurgroep beslist dat gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem samen verder gaan.

2021

 • Deskresearch en een uitgebreid participatieproces met bewoners en betrokkenen (zoals ondernemers en belangenorganisaties) is de input voor een adviesrapport.
 • Start
 • Website: zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg
 • Algemene nieuwsbrief Verantwoord op weg (ongeveer 800 abonnees eind 2021)
 • Op basis van dit rapport geven de drie gemeenteraden in juli 2021 groen licht voor de “Gezamenlijke Uitvoeringsagenda Lijn-50 gemeenten”. Hierin staan de eerste duurzame maatregelen tot 2030 voor een totaalaanpak van verkeersleefbaarheid, landschap en economische vitaliteit én voor de uitvoering van vier pilots in 2021.
 • Tussen 1 augustus en 1 november 2021 zijn vier pilots uitgevoerd met als doel het verminderen van verkeersoverlast, het verbeteren van verkeersleefbaarheid en het vergroten van de verkeersveiligheid. Aanleiding was de dringende roep vanuit het participatietraject voor het afsluiten van wegen en strenge handhaving daarvan. Drie pilots waren bedoeld om ervaring op te doen met afsluitingen en het meten van de effecten. De vierde pilot was bedoeld om  de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers, auto’s en bussen te verhogen.

2020

 • Gemeenteraden van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals nemen motie aan om in het Heuvelland de ervaren verkeersoverlast tijdens bijv. vakantieperiodes, op topdagen en op specifieke plekken te verminderen en de verkeersleefbaarheid te verbeteren. Dit rekening houdend met welzijn van inwoners en het belang van de toeristisch recreatieve bedrijven en de agrarische sector.