pagina

13

Akte van Ambitie Derlon header uitsnede
Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar
Vooral bereikbaarheid en doorstroming tijdens topdagen, Zero Emissie Stadslogistiek en #posifiets

Na ruim tien jaar is de Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar uitgegroeid tot een beproefd voorbeeld van een gebiedsgerichte aanpak. De Stadsaanpak richtte zich ook in 2022 op bezoekers van de stad én op binnenstadpartners. De Stadsaanpak brengt gebruikers van de binnenstad bij elkaar om samen te werken aan duurzame en efficiënte mobiliteitsoplossingen. De drie belangrijkste thema’s zijn bereikbaarheid en doorstroming tijdens topdagen , Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en #posifiets.

Topdagen en koninklijk bezoek

In samenwerking met en in opdracht van de Gemeente Maastricht werken we aan de bereikbaarheid en doorstroming in de binnenstad tijdens topdagen. Hoe? Bekijk de basisaanpak bij ‘Topdagen en evenementen in Maastricht’.

Extra in 2022:

 • voortzetting pilot met in-car informatie voor verkeerssturing;

 • extra training ‘gastvrijheid’ voor verkeersregelaars;

 • attractiever maken van bereikbaarheidstips in samenwerking met Maastricht Marketing ;

 • verkennen van knel- en verbeterpunten bij parkeergarages op topdagen.

We hebben de bereikbaarheidscommunicatie voor bezoekers in 2022 geïntensiveerd. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van geotargeting: mensen krijgen via beeldschermen en op hun gsm bereikbaarheidtips.

Behalve voor topdagen wordt de Stadsaanpak ook intensief ingezet bij grote gemeentelijke bouwprojecten, zoals bij het Sphinx- en Frontenparkterrein. En natuurlijk was in 2022 Koningsdag een belangrijk topdag.

Scherm geotargeting

Geotargeting: bereikbaarheidstips via beeldschermen.

#posifiets tijdens Koningsdag
Les Tables

Les Tables en Van der Valk/SAHOT in actie naar Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht

Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht

Om de invoering van Zero-Emissie Stadslogistiek (ZES) in Maastricht voor te bereiden werkt de Stadsaanpak intensief samen met allerlei betrokkenen in de binnenstad. Nieuwe partners sluiten aan en/of willen ambassadeur zijn. De Stadsaanpak initieert of ondersteunt nieuwe ZES-projecten.

Samenwerking met ondernemers en andere binnenstadpartners

 • In 2022 zijn een aantal nieuwe partners aangehaakt die het ambassadeurschap voor ZES op zich hebben genomen of aan het verkennen zijn: Blanche Dael, Sahot, Oostwegel Collection, Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht en Dominicanen Boekhandel.

 • Blanche Dael, Oostwegel Collection en Dominicanen Boekhandel hebben daarnaast Aktes van Ambitie ondertekend om met concrete maatregelen aan de slag te gaan door onder andere het gebruik van fietskoeriers en lichte elektrische voertuigen (LEVV’s) voor leveringen in de binnenstad.

 • De samenwerking met een aantal andere partners, zoals Maastricht Marketing, Centrummanagement, Sahot en Les Tables, is verder geïntensiveerd.

 • Het gebruik van Stop&Drop voor het elektrisch koelen van vrachtauto’s van horecaleveranciers is verder gestimuleerd.

 • In de Koestraat zijn acht horecaondernemingen centraal afval gaan inzamelen via een nabijgelegen hub. Deze pilot wordt in 2023 ook doorgezet naar andere straten.

 • Dezelfde ondernemers hebben ook concrete stappen gezet om in 2023 efficiënter bestelgedrag te realiseren in de Koestraat/Pieterstraat/Stenen Brug.

 • Organisatie van een bijeenkomst voor marktkooplieden om hen te informeren over ZES en op te halen waar deze groep ondernemers tegenaan loopt bij de invoering van de zero-emissie zone. De deelnemers zelf vonden de bijeenkomst een bijzonder initiatief dat elders in Nederland nog geen navolging heeft.

 • Begin 2023 zal een inventarisatie van de behoeften van de Maastrichtse marktkooplieden plaatsvinden.

AronNijsFotogr ZLB AvABlancheDaelHR 017
AronNijsFotogr ZLB StopDrop30okt22 023

Maastricht is #posifiets…

… en zet in op vaker fietsen, veilig fietsen én veilig stallen.

Het realiseren van steeds betere fietsfaciliteiten, zorgen voor goedde informatie, samenwerkingen aangaan en pas handhaven wanneer het echt niet anders kan. Daar maken gemeente Maastricht, stadsaanpak Maastricht Bereikbaar, Universiteit Maastricht, studentenorganisaties, ondernemers, woningcorporaties, buurtnetwerken en belangenorganisaties zich sterk voor.

Zomercampagne
Zomercampagne 2
Herfstcampagne
Herfstcampagne 2

Fietsen op zo’n manier dat je er zelf blij van wordt én niemand anders tot last bent. Dat is #posifiets. Dus ook: de stoep vrijhouden. Fietsen met je hoofd in de wind in plaats van in je telefoon. Winkels centrum open? Dan graag lopen. En gun je oude fiets een tweede leven door hem weg te geven Als je het gevoel eenmaal te pakken hebt, wil je niet anders meer en ben ook jij helemaal #posifiets. Je pakt de fiets, je deelt de weg, je verspreidt de boodschap: doe ‘ns #posfiets. Dat is goed voor jou en goed voor de stad.

Allemaal #posifiets

Allemaal #posifiets

Basis in Maastricht

Het ‘Actieplan Fietsen in Maastricht 2000-2025’ en het ‘Actieplan Fietsparkeren Maastricht 2000-2025’ vormen de basis voor de campagne. Plannen die voortvloeien uit de integrale aanpak van de Omgevingsvisie voor de gemeente Maastricht. Met concrete maatregelen en projecten wil de gemeente fietsen stimuleren en fietsparkeeroverlast aanpakken. Dat doen we met één ‘gezicht’ naar buiten toe via #posifiets. De campagne is in het Nederlands en het Engels. We zoeken actief de samenwerking met allerlei partners om van #posifiets een beweging van en voor de stad te maken.  Actualiteiten? www.maastrichtisposifiets.nl.

Promotieteam #posifiets

Met concrete maatregelen en projecten wil de gemeente fietsen stimuleren en fietsparkeeroverlast aanpakken.

In 2022 heeft gemeente Maastricht onder meer:

 • 700 extra stallingsplaatsen gerealiseerd
 • Een nieuw bewegwijzeringssysteem ingevoerd
 • Fietsparkeernormen voor nieuwbouw ingevoerd
 • Fietshandhavingsbeleid aangescherpt
  • voortaan kost het 25 euro om een verwijderde fiets weer op te halen
  • zone  waarbinnen fiets maximaal 2 weken aaneengesloten mag staan

Bron: raadsinformatiebrieven gemeente Maastricht

Handhaving

Op naar Zuid-Limburg en verder

Provincie Limburg en 16 gemeenten zijn opdrachtgever van Zuid-Limburg Bereikbaar. Zij zijn ook enthousiast geworden over de #posifiets-aanpak. Eind 2022 zijn de voorbereidingen gestart om in het nieuwe jaar ook in andere gemeenten en bij onderwijsinstellingen alle fietsstimuleringsactiviteiten aan te bieden onder de vlag van #posifiets. Gemeente Roermond en Roermond Bereikbaar waren eerder al aangehaakt.

Netwerkaanpak in Maastricht

In 2022 werd het #posifiets-netwerk verder uitgebreid:

 • Vastgoedbeheerder VB&T ging aan de slag gegaan met communicatie op hotspots
 • Boodschappenbezorgdienst Flink gaf voorlichting over de fietsgedragsregels aan 300 medewerkers.
 • Op Koningsdag was het #posifiets-promoteam actief in de hele binnenstad en werden #posifiets-bakfietsen ingezet rond de koningsroute.
 • Er werd een #posifiets-zomerevent en najaarsevent gehouden. Tijdens dit event werden fietsers in het zonnetje gezet. Ze konden draaien aan het #posifiets-prijzenrad om leuke fietsprijzen te winnen. Een mobiele fietsenmaker repareerde kleine gebreken, zoals een los schroefje, verkeerd afgestelde remmen, een ketting die eraf lag of een lekke band. Jong en oud legden geblinddoekt of in een rolstoel de Obstacle Run af, een parcours met kris kras gestalde fietsen om zelf te ervaren hoe het als je over een overvolle stoep moet zigzaggen.
Posifiets ObstacleRun

Posifiets ObstacleRun in Maastricht

 • Het #posifiets-team deed met o.a. de Obstacle Run mee aan de introductieweek van (internationale) studenten van de Universiteit Maastricht. Vier van de zes faculteiten informeerden hun studenten nog een extra. Voor een faculteit werd een fietsworkshop met een quiz op Kahoot uitgevoerd.

Centraal station

Een andere actielijn is het stimuleren van het gebruik van de ondergrondse fietsenstalling bij het station en het voorkomen van foutief gestalde fietsen in de omgeving.

 • Een promotieteam werd regelmatig ingezet om fietsers te attenderen op het gebruikersgemak van de ondergrondse stalling.
 • Geotargeting via de mobiele telefoon werd ingezet om studenten die in de stationsomgeving verblijven gericht te attenderen op veilig stallen.
 • Er werd een onderzoek gehouden naar ‘foutief’ fietsparkeergedrag in de stationsomgeving. Dit leverde nieuwe inzichten op om de #posifiets-aanpak verder te optimaliseren.

Binnenstad

Regelmatig gaat het #posifiets-promoteam op pad in de populaire koopstraten van Maastricht om fietsers er op te attenderen dat ze met de fiets aan de hand moeten lopen wanneer de winkels open zijn en om ze te stimuleren te parkeren in de stallingen, rekken en vakken.

Overbodige fietsen

Met ondersteuning van #posifiets heet de UM eind 2012 twee weesfietsendepots ingericht. Doel is onder meer dat studenten geen fietsen achter laten in de openbare ruimte wanneer zij elders gaan wonen. De overbodige fietsen gaan naar de Fietsbank. Vrijwilligers van de Fietsbank knappen de fiets op en geven de fietsen aan mensen die zelf geen fiets kunnen kopen of kunnen laten repareren. Zo krijgt je overbodige fiets een nieuwe eigenaar. Fietsen die niet gerepareerd kunnen worden, worden gerecycled.

Ophalen fietsen

Overbodige fietsen

Met ondersteuning van #posifiets heet de UM eind 2012 twee weesfietsendepots ingericht. Doel is onder meer dat studenten geen fietsen achter laten in de openbare ruimte wanneer zij elders gaan wonen. De overbodige fietsen gaan naar de Fietsbank. Vrijwilligers van de Fietsbank knappen de fiets op en geven de fietsen aan mensen die zelf geen fiets kunnen kopen of kunnen laten repareren. Zo krijgt je overbodige fiets een nieuwe eigenaar. Fietsen die niet gerepareerd kunnen worden, worden gerecycled.

Landelijk Fietsberaad CROW

Landelijk Fietsberaad CROW bezoekt Maastricht en Regio tijdens jaarlijkse kennisdag.

Landelijke kennisuitwisseling

Op vrijdag 16 september bezocht een landelijke delegatie van de programmaraad van het CROW-Fietsberaad Maastricht en omgeving. Hierbij werk ook de kennis over #posifiets gedeeld en met veel enthousiasme ontvangen. CROW is het nationale kennisplatform voor infra, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

 

Samenwerking en kennisdeling in Maastricht

Met de Universiteit Maastricht heeft de Stadsaanpak regelmatig afstemming, waarbij kennis over ontwikkelingen rond slimme, veilige en duurzame mobiliteit worden gedeeld. Ook is de Stadsaanpak aangesloten bij de werkgroep Parkeren en Mobiliteit van de Brightlands Maastricht Health Campus Randwyck, waarbij input wordt geleverd om vakexperts te koppelen aan uitdagingen in het gebied. In het gebied Stad en Spoor ondersteunt de Stadsaanpak met de uitrol van deelmobiliteit.

Een delegatie van Brainport Bereikbaar bracht op 13 mei een werkbezoek om kennis te nemen van de werkwijze van de Stadsaanpak, met name over hoe het publiek-private netwerk in de binnenstad succesvol is opgebouwd en wordt onderhouden b.v. in het kader van de invoering van ZES. Ook werden concrete projecten bezocht.

Kennisuitwisseling