pagina

16

Elektrische bestelbussen
Laadinfrastructuur Maastricht

Voor de Gemeente Maastricht heeft Zuid-Limburg Bereikbaar een toekomstvisie en uitvoeringsprogramma opgesteld voor de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Dit om ervoor te zorgen dat de groei van het elektrisch rijden niet belemmerd wordt door een tekort aan laadpalen. Volgens prognoses heeft Maastricht in 2030 ongeveer 8.500 laadpunten nodig. Een laadpaal heeft 2 laadpunten.

Zuid-Limburg Bereikbaar voert het programma uit. Dit omvat bijvoorbeeld:

 • de aanbesteding en realisatie van de publieke laadpalen
 • de stimulering en realisatie van laadpalen bij private partijen als bewoners en bedrijven
 • het aanjagen van investeringen in snelladers
 • het contractmanagement van bestaande laadpalen
 • het uitvoeren van pilots en innovaties

Realisatie van publieke laadpunten

In 2021 zijn na een participatieronde proactief 93 locaties vastgesteld met 186 laadpunten. De laadpalen zijn in de zomer van 2022 geplaatst. In het voorjaar vond een tweede participatieronde plaats voor nog eens 240 laadpunten. Deze zullen in de zomer van 2023 worden geplaatst.
Daarnaast worden ook laadpalen geplaatst op verzoek van inwoners / e-rijders, het zogenaamde ‘paal-volgt-auto-principe’. Dit is een doorlopend proces.  Door de proactieve plaatsing van laadpalen lijken hiervoor minder aanvragen te komen en kost dit minder tijd. Langs deze weg zijn nog eens 70 laadpunten geplaatst.
Daarnaast laat Maastricht een stijgende afname van het aantal kWh aan de publieke laadpunten zien. Daaruit blijkt dat het groeiende aantal laadpunten nodig is en ook goed benut wordt.

E auto's Vrijthof

Laden in de openbare ruimte

Man steekt stekker in nummerplaat geel

Laden op een eigen oprit of parkeerplaats

Laden e autos in parkeergarage

Elektrisch laden voor een Vereniging van Eigenaren

Maastricht laadt zich op

Onder de noemer ‘Maastricht laadt zich op’ heeft Zuid-Limburg Bereikbaar via de eigen en gemeentelijke kanalen veelvuldig gecommuniceerd over elektrisch laden naar zowel private partijen als bewoners, Verenigingen van Eigenaren en bedrijven en ondersteuning geleverd.
Specifiek voor Verenigingen van Eigenaren is een kennisbank opgesteld. 
Zit je in een Vereniging van Eigenaren | Maak de beweging

Maastricht laadt zich op

Maastricht laadt zich op: gemeente, bewoners en ondernemers delen hun ervaringen.

Stimulering en realisatie van laadpunten bij bedrijven

 • Om bedrijven te informeren heeft Zuid-Limburg Bereikbaar op verschillende bijeenkomsten met bedrijven in Maastricht een presentatie gegeven over nut en noodzaak van aanschaf van laadinfra.
 • We informeren, stimuleren en helpen ook bij de elektrificatie van het wagenpark via de logistieke aanpak.
 • We hebben een kennisbank <hyperlink naar pagina> opgesteld met informatie over logistieke laadinfra voor bedrijven
  Bedrijfsaanpak logistieke laadinfra | Zuid-Limburg Bereikbaar | Slimme, duurzame en veilige mobiliteit (zuidlimburgbereikbaar.nl)
 • Op de Brightlands Maastricht Health Campus zijn partijen bijeengebracht en geholpen met een visie op de in het gebied benodigde laadinfrastructuur tot aan 2027, wanneer wetgeving aanzienlijk hogere aantallen vereist van private parkeerterreinen.
 • Met Q-Park zijn gesprekken gevoerd rondom laadinfra in parkeervoorzieningen. Q-Park zet in op verdere groei naar 202 laadpunten eind 2023.

Snellaadpalen

In 2030 moeten in Maastricht 26 snellaadpunten gerealiseerd zijn. Er zijn private partijen die met initiatieven komen. Daarom heeft Zuid-Limburg Bereikbaar in 2022 verkend wat er gedaan moet worden om deze partijen te helpen en welke (rest)opgave dan nog publiek gerealiseerd dient te worden. De verkenning is gedaan voor verschillende doelgroepen (logistiek, bezoekers, bewoners, taxi’s en touringcars). In het eerste kwartaal van 2023 staat het maken van een ‘Afwegings/beleidskader Snelladen voor de gemeente’ en bijbehorende  uitgangspunten

voor de komende jaren op de planning.  Er zijn al publiek toegankelijke snelladers gerealiseerd bij private partijen: vier snelladers bij autodealers en fastfoodketens en een laadplein met 24 Tesla Superchargers.

Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)

Laadinfra is ook een belangrijke randvoorwaarde om ZES mogelijk te maken. In 2022 is de analyse gestart om te bezien of de bestaande actielijnen voor realisatie van laadpunten afdoende zijn en/of hoeveel extra laadinfra voor ZES nodig is. Eind 2022 leverde dit een scherp beeld op dat in 2023 wordt getoetst aan de ZES-doelgroepen die straks met zero-emissievoertuigen de ZES-zone in willen. Inmiddels wordt gestart met het streven naar de realisatie van de betreffende laadpunten.

Pilots en innovaties: samenwerking is noodzakelijk

In het najaar van 2021 heeft Zuid-Limburg Bereikbaar in samenwerking met Enexis en SIM (Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht) een pilot uitgevoerd met bedrijven op Randwyck. Doel was het testen en leren van een collectieve aanpak van laadinfrastructuur op bedrijfsterreinen. De opgedane kennis wordt in 2023 ingezet voor de benadering van bedrijven. Samenwerking voor laadinfrastructuur is noodzakelijk, geen bedrijf kan dit alleen. Doel is dan ook om nóg meer bedrijven te betrekken.  Daarom ook de pilot ‘Gebiedsgerichte Aanpak Beatrixhaven’ om samen met ondernemers te komen tot een toekomstbestendig energiesysteem op het bedrijventerrein. Gemeente en SIM willen ook andere bedrijventerreinen interesseren voor deze aanpak.

Resultaten

236

publieke laadpunten geplaatst

240

publieke laadpunten in voorbereiding

28

snelladers bij private partijen

1

pilot met bedrijventerrein Randwyck