pagina

12

Data Top 15 digitalisering
Digitalisering

Digitalisering is een bouwsteen voor het beter kunnen uitvoeren van wegbeheer, netwerkmanagement, beter onderbouwde beleidskeuzes en investeringsbeslissingen en een betere informatievoorziening voor reizigers en mobiliteitsdienstverleners. Om de Zuid-Limburgse gemeenten te ondersteunen bij het op orde brengen van de mobiliteitsdata is een aanpak opgesteld. De provincie heeft Zuid-Limburg Bereikbaar gevraagd deze aanpak extra in het programma op te nemen. De uitvoering start in 2023.

‘Data Top 15’

De ‘Data Top 15’ draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid, de verduurzaming van het mobiliteitssysteem en de verkeersveiligheid. De aanpak omvat de begeleiding van gemeenten bij hun digitaliseringopgave van mobiliteitsdata. De basis hiervan is het op orde brengen van de eigen wegbeheerdersdata voor elementen uit de landelijke ‘Data Top 15’.

Door 90% van de ‘Data Top 15’ op orde te brengen worden zowel serviceproviders als wegbeheerders in staat gesteld om betere diensten aan te bieden. Dit leidt enerzijds tot digitaal zelfstandige wegbeheerders en anderzijds tot beter geïnformeerde weggebruikers.

Een verkenning moet aantonen of aanvullende elementen voor verkeersveiligheid en een ruimtemonitor kunnen leiden tot uitbreiding van de ‘Data Top 15’. Een ruimtemonitor laat zien op welke locaties het op een bepaald moment druk is. De ruimtemonitor is ook een hulpmiddel voor regioregie om gericht maatregelen in te zetten om bezoekers te informeren, te attenderen en (soms) te sturen.

Data Top 15 digitalisering

Data-elementen

Veel genoemde data zijn: geplande wegwerkzaamheden, maximum snelheden, statische parkeerdata, data voor logistiek, iVRI-data, fietsdata, evenementendata, regelscenario’s, bordendata, dynamische parkeerdata, VRI-data, actuele wegwerkzaamheden, incidentendata en restduur incidenten.