pagina

15

Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht

Resultaten

  • ZLB heeft in 2021 grote stappen gezet in de uitbreiding van een ondernemersnetwerk voor Zero Emissie Stadslogistiek in Zuid-Limburg.

  • 27 partners ondertekenden een Akte van Ambitie ZES waarmee ze onderstrepen zich in te willen zetten voor een succesvolle realisering.

  • ZLB deelt ook de kennis die het heeft om andere gemeenten in Limburg en Nederland te ondersteunen in hun ambitie rond de verwezenlijking van Zero Emissie Stadslogistiek.

  • ZLB heeft in 2021 meegewerkt aan de ontwikkeling van een lightversie EV- en laadinfrascan voor bedrijven. De vereenvoudigde scan moet het laagdrempeliger maken om een scan uit te voeren en tot elektrificatie van vervoer over te gaan. De scan is in het laatste kwartaal al bij drie bedrijven ingezet.

  • Bij partners zijn meer maatregelen ingezet dan beoogd om te komen tot reductie van CO₂-emissies. Het maatregelenpakket bestaat onder andere uit de inzet van bijdrageregelingen, EV-scans, advies op maat over o.a. elektrificatie, beschikbare subsidies, business case berekeningen, efficiënter vervoer en stadslogistieke hubs.

Bijeenkomsten en acties

 Werving convenantpartners logistiek

15

Kennissessies voor huidige en potentiële convenantpartners

9

Ambitiedocumenten opgesteld voor convenantpartners

1

Inzet maatregelen bij logistieke partners

9

Verkenning opschaling logistieke aanpak

1

Pilot collectieve belevering en afvalinzameling = Koestraat

1